Disclaimer (NEDERLANDS)

Nederland
De producten van Evolve Skateboards en Onewheel zijn in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Ondanks dat er in Europa verschillende landen zijn die al regelgeving hebben ingevoerd of daar mee bezig zijn is Nederland hier helaas geen koploper in. Wij hopen dat dit in de nabije toekomst wel zal veranderen en dat er algemene Europese wetgeving komt. De producten mogen gebruikt worden op eigen terrein / niet-openbare weg.

Belgie
In Belgie is het toegestaan om op het fietspad te rijden mits je niet harder gaat dan 25 kilometer per uur. Additionele eisen zoals verlichting kunnen van toepassing zijn. Ook is er een verzekeringsplicht.

Duitsland
Voor Duitsland gelden de regels dat het is toegestaan om op de weg te rijden, mits het toestel niet harder gaan dan 20 kilometer per uur. Daarnaast is een verzekering verplicht. Er is geen plaatje nodig maar wel een sticker op het voertuig om aan te geven dat deze is verzekerd.

Electric Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades, boetes of letsel als gevolg van het gebruik van de aangeboden producten. Wij verkopen de producten, wat is toegestaan in Nederland, maar kunnen niet toezien op het juiste gebruik van deze producten. Ook heeft Electric Lifestyle geen invloed op mogelijke product technische problemen aangezien wij niet de producent zijn. Wij zullen daardoor ook geen claims accepteren.

Mocht je vragen hebben, neem dan even contact met ons op voor meer informatie!


Disclaimer (ENGLISH)

The Netherlands
The products from Evolve and Onewheel are in The Netherlands not allowed on the public road. Despite that in Europe there are several countries that have adopted regulations or working on this, The Netherlands is unfortunately not part of this. We hope that in the near future this will change and there will be general European legislation. The products may be used on own terrain / non-public roads.

Belgium
In Belgium it is allowed to ride on the bicycle lane when not going faster than 25 kilometer per hour. Additional demands such as visibility can be applicable. Furthermore an insurance is needed.

Germany
For Germany there are rules that it is allowed to drive on the road when the device is not going faster than 20 kilometer per hour. Besides this an insurance is needed. You do not need tag but you will have to put a sticker on the device to show it has insurance.

Electric Lifestyle cannot be held responsible for damages, fines or injuries due to the use of the offered products. We sell the products, which is allowed in The Netherlands, but we cannot monitor proper use of these products. Electric Lifestyle does not have influence on possible technical problems as we are not the producers. Therefor we cannot accept any claims.

When you have questions, please contact us for more information!