Herroepingsrecht (NEDERLANDS)

je hebt als consument recht op het terug sturen van de aangekochte producten tot 14 kalenderdagen na de originele levering. dit is wettelijk geregeld en hier zal Electric Lifestyle zich aan houden. er zijn een aantal richtlijnen waaraan voldaan moet worden.

Electric Lifestyle:
- zal na ontvangst van de retourmelding automatisch een ontvangstbevestiging sturen
- zal na ontvangst van de retourmelding contact opnemen met de consument om de adres gegevens door te geven voor de retourzending
- zal na ontvangst van de retourmelding contact opnemen met de consument om het "modelformulier van herroeping" te verstrekken (ook online beschikbaar)
- zal binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het "modelformulier van herroeping" en van de volledige retourzending, het bedrag terug storten
- zal geld retourneren op de manier die de consument aangeeft mits dit past binnen de betaalmogelijkheden van Electric Lifestyle
- is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de retourzending en zal dan op dat moment geen geld retourneren
- zal alleen geld retourneren als de volledige bestelling is ontvangen inclusief alle onderdelen en documentatie
- zal geen geld retourneren als het product duidelijk is gebruikt, behalve voor een test, of onherstelbaar beschadigd
- zal een waardevermindering plaats laten vinden als het product licht is beschadigd of als er geprobeerd is om het product te repareren (en het hierdoor niet onherstelbaar is beschadigd)

Consument:
- zal via het formulier op de website kenbaar maken een product retour te willen sturen waarbij de volgende informatie verstrekt dient te worden:

  • volledige naam zoals gebruikt bij de bestelling

  • factuurnummer

  • besteldatum

  • adresgegevens

of zal het "modelformulier van herroeping" volledig en correct invullen en retour sturen naar info@electriclifestyle.eu

- zal de volledige zending terug sturen in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de originele levering
- zal zorg dragen voor een adequate verzendingoptie en draagt hiervoor de kosten
- zal de kosten dragen voor terug storten van het geld wanneer hier kosten op van toepassing zijn

MODELFORMULIER VAN HERROEPING

PRE-ORDERS: bij annulatie van bestellingen die als pre-order aangemerkt zijn, zal er een annulerings fee van 2% over de aanschafprijs berekend worden. Dit bedrag wordt ingehouden op het terug te betalen bedrag.


RIGHT of withdrawal (ENGLISH)

as consumer you have the right to return your product(s) purchased within 14 calendar days after the original delivery. this is arranged by law and Electric Lifestyle will uphold this. there are some guidelines that have to be followed.

Electric Lifestyle:
- will, after receiving the product back, automatically send a receipt notice
- will, after receiving the notification that the product will be send back, contact the consumer to supply the return address
- will, after receiving the notification that the product will be send back, contact the consumer to hand out the “form of withdrawal” (in Dutch - also available online)
- will, within 14 calendar days after receiving the “form of withdrawal” and the complete return shipment, proceed with the refund
- will return the money in a manner desired by the consumer, as long as this fits within the possibilities of Electric Lifestyle
- is not responsible for not receiving the return shipment and will at that moment not send out a refund
- will only refund the money when the complete shipment has been received back, including all parts and documentation
- will not refund the money when the product has been clearly used, except for testing, or damaged beyond repair
- will apply a depreciation when the product has been slightly damaged or when there was an attempt made to repair the product (and this did not damage it beyond repair)

Consumer:
- will use the form on the website to notify us that a product is to be returned where the following information is given:

  • complete name as used with the order

  • invoice number

  • order date

  • address details

or will fill in and supply the “form of withdrawal” completely and correct to info@electriclifestyle.eu

- will send the complete shipment in the original packaging within 14 calendar days of the original receiving date
- will make sure a proper shipment method is used and will pay the costs of this shipment
- will pay for the costs of returning the money when there are any

MODELFORMULIER VAN HERROEPING

PRE-ORDERS: when cancelling orders that are marked as pre-order a cancellation fee of 2% will be charged over the purchase price. This amount will be deducted from the amount that is to be paid back.


RETOUREN (Nederlands)

voor retouren die niet onder het herroepingsrecht vallen verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via het formulier op de website om te bespreken waarom je het retour wilt sturen en wat we hiermee kunnen doen


returns (english)

for returns that do not fall under the right of withdrawal we ask you to contact us via the form on the website to discuss why you want to return the product so we can discuss how to move forward